Budowa budynku technicznego, oraz wykonanie: ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, oświetlenia terenu działki, nawierzchni utwardzonych i chodników na działce o nr ew. 1/16 położonej w miejscowości Marysin, gm. Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

 1. Zamawiający

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32, faks 022 757-72-71

www.lpk-lesznowola.pl

 1. Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku technicznego, jednokondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy 199,21 m2, pełniącego funkcję stacji uzdatniania wody, oraz wykonanie: ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, oświetlenia terenu działki, nawierzchni utwardzonych i chodników o powierzchni 512,65 m2, na działce o nr ew. 1/16 położonej w miejscowości Marysin, gm. Lesznowola.

 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.
 2. Termin wykonania zamówienia

Budynek technologiczny i ogrodzenie terenu należy zrealizować w terminie do 29.12.2014 r., zagospodarowanie i oświetlenie terenu w terminie do 01.04.2015 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ).

 1. Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane, polegające na budowie budynku technicznego o kubaturze minimum 1200 m3.

Należy przedłożyć zestawienie robót, ich rodzaj i wartość, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem referencji stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

 1. Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ).

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych bez ograniczeń; instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz drogowej.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ).

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:
 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w § 9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Informacja na temat wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł .

 1. Kryteria oceny ofert.

Cena – 95 %

Doświadczenie – 5%

 1. Termin i miejsce składania ofert.

11.08.2014 godzina 14:00,

miejsce: siedziba Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, pok. nr 1

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

11.08.2014 godzina 14:15,

miejsce: siedziba Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, pok. nr 11 (sala konferencyjna)

 1. Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  wraz ze wszystkimi załącznikami można uzyskać na stronie internetowej: www.lpk-lesznowola.pl

 1. Termin związania ofertą.

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE

SIWZ

załącznik 1 do SIWZ

załącznik 2 do SIWZ

załącznik 3 do SIWZ

załącznik 4 do SIWZ

załącznik 5 do SIWZ

załącznik 6 do SIWZ

załącznik 7 cz. 1/7 do SIWZ

załącznik 7 cz. 2/7 do SIWZ

załącznik 7 cz. 3/7 do SIWZ

załącznik 7 cz. 4/7 do SIWZ

załącznik 7 cz. 5/7 do SIWZ

załącznik 7 cz 6/7 do SIWZ

załącznik 7 cz. 7/7 do SIWZ

załącznik 8 do SIWZ

załącznik 9 do SIWZ

załącznik 10 do SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja 1

informacja 2

informacja 3