Rodzaje i ogólne warunki umów

Należy zauważyć, że zgodnie z podstawową ustawą obowiązującą w naszej działalności: „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.” (art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.; zaznaczenie LPK). Tak więc każde pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków w systemie zbiorowym bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy stanowi naruszenie w/w ustawy.

W naszej praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od rodzaju obsługiwanej nieruchomości stosujemy trzy podstawowe rodzaje umów o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków.

Domy jednorodzinne są obsługiwane na podstawie umów o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, które nie są powiązane z innymi umowami. Wnioskodawcą o zawarcie umowy, a następnie odbiorcą usług, może być właściciel, współwłaściciel lub osoba dysponująca tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości.

Budynki wielolokalowe są obsługiwane na podstawie umowy zawieranej z właścicielem całej nieruchomości lub zarządcą jej części wspólnej.

Jeżeli w odniesieniu do lokali w budynku wielolokalowym zawarto umowy, o których mowa poniżej, to ilość wody i ścieków rozliczanych na podstawie umowy dotyczącej całego budynku jest pomniejszana o ilości rozliczane na podstawie umów dotyczących lokali.

W przypadku domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych umowy są zawierane przy zastosowaniu Ogólnych warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie ścieków.

Lokal w budynku wielolokalowym może być obsługiwany na podstawie odrębnej umowy, jeżeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi właściciel budynku lub zarządca części wspólnej nieruchomości oraz osoba korzystająca z lokalu. Przed zawarciem takiej umowy w szczególności powinny być stworzone warunki dla pomiaru wody pobieranej w lokalu, odczytu tych pomiarów oraz odcięcia dostawy wody do lokalu, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

W przypadku lokali w budynku wielolokalowym umowy są zawierane przy zastosowaniu Ogólnych warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie ścieków dotyczącej lokalu w budynku wielolokalowym.