RODO

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) z siedzibą w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50.

Odbiorca usług może się kontaktować  listownie na adres: ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola;  mailowo na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl telefonicznie pod numerem 22 757 94 32 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iodo@lpk-lesznowola.pl

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są działania przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

Dane osobowe Odbiorcy usług, LPK  może przekazywać: 

-osobom upoważnionym przez LPK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

-podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.