lesznowolskie przedsiębiorstwo komunalne

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: LPK) funkcjonuje od 2010 roku, będąc kontynuatorem kilkunastoletniej działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. LPK zostało utworzone przez Gminę Lesznowola, która jest jedynym udziałowcem spółki.
 
LPK posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola, udzielone decyzją Nr 1/2010 z dnia 31.03.2010 r. wydaną przez Wójta Gminy Lesznowola.
 
LPK działa na podstawie:
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 505 z późn. zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019r., poz.712 z późn. zm.),
aktu przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z aktem założycielskim spółki pod firmą Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 15 grudnia 2009 r.
Uchwały Nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19.03.2019r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola (Dz.U. Woj Maz. z 2019r., poz. 4520