Nieterminowe wpłaty

Nieterminowość wpłat dokonywanych na podstawie faktur wystawionych przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) jest lub może być związana z konsekwencjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów oraz zawartych umów, a w szczególności:

  • naliczane będą odsetki ustawowe (według stanu obowiązującego w dniu 17.09.2013 – 13% rocznie), za okres od terminu płatności określonego fakturą do dnia wpływu środków na konto LPK,
  • zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), w przypadku nieuiszczenia należności za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po otrzymaniu upomnienia, LPK będzie uprawnione, zgodnie z w/w ustawą, do odcięcia dostawy wody i / lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadkach, w których w/w ustawa umożliwia odcięcie dostawy wody i / lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego LPK często wyraża zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty długu w ratach. Porozumienia takie wstrzymują działania windykacyjne oraz samo odcięcie przyłączy do sieci wodnej i / lub kanalizacyjnej, ale nie anulują, poza przypadkami szczególnie społecznie uzasadnionymi, konieczności uregulowania odsetek za okres do faktycznej zapłaty należności LPK.