Wnioski

Wniosek o opracowanie warunków przyłączenia do sieci

Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wniosku oraz dołączenie załączników, zgodnie z opisami zamieszczonymi na wzorze wniosku. Dzięki takiemu postępowaniu Państwa wniosek będzie dla nas w pełni jednoznaczny i zrozumiały.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu sporządzenia wniosku prosimy o zwrócenie się o pomoc ze strony Informacji-kancelarii LPK (tel. 22 757 94 32; mail: lpk@lpk-lesznowola.pl).

Zlecenie uzgodnienia i zaopiniowania dokumentacji technicznej

Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wniosku oraz dołączenie załączników, zgodnie z opisami zamieszczonymi na wzorze wniosku. Dzięki takiemu postępowaniu Państwa wniosek będzie dla nas w pełni jednoznaczny i zrozumiały.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu sporządzenia wniosku prosimy o zwrócenie się o pomoc ze strony Informacji-kancelarii LPK (tel. 22 757 94 32; mail: lpk@lpk-lesznowola.pl).

Wniosek o zawarcie umowy

Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wypełnianie wniosku oraz dołączenie załączników, ( do wglądu) zgodnie z opisami zamieszczonymi na wzorze wniosku oraz poniższym opisem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na teksty zapisane pogrubioną czcionką, które należy dostosować do Państwa sprawy poprzez skreślenie fragmentów niewłaściwych, nie dotyczących Państwa sprawy, oraz podkreślenie fragmentów właściwych. Dzięki takiemu postępowaniu Państwa wniosek będzie dla nas w pełni jednoznaczny i zrozumiały.

Wymagane załączniki do wniosku składanego przez osobę fizyczną to kopie ( do wglądu):

  • dokumentu (np. aktu notarialnego lub umowy w zwykłej formie pisemnej) potwierdzającego uprawnienia do dysponowania nieruchomością przez wnioskującego o zawarcie umowy – UWAGA: załącznik ten nie jest wymagany jeśli uprawnienie wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością wynika ze stanu prawnego odnotowanego w księdze wieczystej, a wnioskodawca wskaże we wniosku numer tej księgi wieczystej,
  • dowodu osobistego wnioskodawcy ( niezbędne będzie jego okazanie w celu weryfikacji danych),

a ponadto:

  • w przypadku nieruchomości wcześniej obsługiwanej już przez LPK – kopia protokółu przejęcia przez wnioskodawcę w / w nieruchomości, wskazującego numery i stany wodomierzy służących wcześniej do rozliczania umowy z LPK,
  • w przypadku nieruchomości, która po włączeniu do sieci nie była jeszcze obsługiwana, a przedstawiciel LPK nie uczestniczył w odbiorze przyłącza – kopia protokółu odbioru przyłącza (ewentualnie innych urządzeń).

Wymagane załączniki do wniosku składanego przez firmę są analogiczne jak dla osób fizycznych, za wyjątkiem dowodu osobistego – dokumentami wymaganymi są kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP i REGON, ale tylko w przypadku gdy dane w tym zakresie nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku wątpliwości dotyczących sporządzenia wniosku prosimy o zwrócenie się o pomoc ze strony Informacji-kancelarii LPK (tel. 22 757 94 32; mail: lpk@lpk-lesznowola.pl).

Wniosek dotyczący wody bezpowrotnie zużytej

Uprzejmie prosimy o czytelne i kompletne wypełnianie wniosku oraz dołączanie załączników, zgodnie z opisami zamieszczonymi na wzorze wniosku oraz opisem poniżej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na teksty zapisane pogrubioną czcionką, które należy dostosować do Państwa sprawy poprzez skreślenie fragmentów niewłaściwych, nie dotyczących Państwa sprawy, oraz podkreślenie fragmentów właściwych. Dzięki takiemu postępowaniu Państwa wniosek będzie dla nas w pełni jednoznaczny i zrozumiały.

Wymagany załącznik do wniosku składanego przez osobę fizyczną to:

1. dowód osobisty wnioskodawcy- tylko do wglądu w celu weryfikacji danych,

2. dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomością – do wglądu.

Wymagany załącznik do wniosku składanego przez firmę to kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale tylko w przypadku braku wpisu firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wskazują tylko we wniosku numer KRS.

W poszczególnych przypadkach może wystąpić konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika LPK.

W przypadku wątpliwości dotyczących sporządzenia wniosku prosimy o zwrócenie się o pomoc ze strony Informacji-kancelarii LPK (tel. 22 757 94 32; mail: lpk@lpk-lesznowola.pl).