Formy płatności

Należność Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: LPK) za dostarczoną wodę i / albo odprowadzone ścieki są regulowane na podstawie faktur wystawianych przez LPK, w terminie określonym w fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania albo dostarczenia w inny sposób. Płatności można dokonać gotówką u inkasenta  w chwili wystawienia i przekazania faktury lub przelewem na konto LPK wskazane na fakturze.

Zachęcamy Państwa do stosowania przelewów. Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wpłat gotówkowych nie wpływa na wynagrodzenie inkasentów.

Faktury LPK mogą być opłacane gotówką, bez dodatkowych opłat, w:

  • BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁOWICKIEJ – ul. Słoneczna 223,

wszystkich filiach BS ZIEMI ŁOWICKIEJ, a więc w:

  • Nowej Iwicznej – ul. Krasickiego 35,
  • Jabłonowie – ul. Nadrzeczna 7C,
  • Mrokowie – Al. Krakowska 25/5,
  • Gołkowie – ul. Główna 14.

na numer rachunku:       86 8022 0000 2001 0003 8931 0001

Wpłaty na konto LPK mogą być także wnoszone w urzędach pocztowych oraz dowolnych bankach, na zasadach stosowanych przez te instytucje.