Postępowanie w celu przyłączenia do sieci

Jeżeli Państwa nieruchomość nie posiada jeszcze przyłącza do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: LPK) konieczne jest kolejno:

 • uzyskanie warunków technicznych,
 • sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (w razie potrzeby innych urządzeń) oraz uzyskanie zgód i pozwoleń, zgodnie z warunkami technicznymi,
 • uzgodnienie dokumentacji technicznej budowy z LPK i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci,
 • budowa przyłącza (innych urządzeń), ich odbiór techniczny przez LPK oraz zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, co opisujemy w zakładce Zawieranie umowy,
 • przyłączenie odebranego przyłącza (innych urządzeń) do sieci LPK oraz rozpoczęcie obsługi.

WARUNKI TECHNICZNE są wydawane przez LPK w wyniku otrzymania wniosku w tej sprawie wraz z załączoną mapą.

Zachęcamy do przesyłania tego wniosku pocztą (na adres: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50), albo pocztą elektroniczną (na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl), najlepiej w formie scanu sporządzonego i podpisanego dokumentu lub faxem (na nr 22 757 72 71), o ile rozmiar załącznika to umożliwia. W przypadku wysyłki elektronicznej lub faxem oryginał przekażą nam Państwo w chwili odbioru przygotowanych warunków technicznych. Dzięki wysyłce wniosku unikną Państwo konieczności dwukrotnej wizyty w tej sprawie w biurze LPK.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (ewentualnie niezbędnych urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych) może być wykonana przez dowolnego projektanta posiadającego właściwe uprawnienia. LPK nie świadczy usług w tym zakresie oraz nie rekomenduje wykonawców.

LPK uzgadnia dokumentację techniczną w wyniku otrzymania wniosku w tej sprawie.

Wniosek ten wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej należy złożyć w naszym biurze lub przesłać pocztą (na adres: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50). Zachęcamy do przesyłania tego wniosku, dzięki czemu unikną Państwo konieczności dwukrotnej wizyty w tej sprawie w biurze LPK.

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI jest zawierana jednocześnie z uzgodnieniem dokumentacji technicznej budowy lub później, lecz zawsze przed przystąpieniem do budowy.

Umowa ta w szczególności powinna określać:

 • zakres prac wykonywanych przez strony,
 • sposób koordynacji i kontroli prac,
 • terminy zakończenia budowy oraz przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów,
 • przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i / albo odprowadzenia ścieków,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie oraz z tytułu jakości wykonanych robót,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci i przyłączy, które następnie zostanie potwierdzone w umowie o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, wraz z warunkami przekazania urządzeń, jeśli jest to przewidywane.

Jak z powyższego wynika z braku umowy o przyłączenie może wyniknąć szereg problemów i wątpliwości zarówno w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu. Dlatego też ważne jest, aby nie rozpoczynali Państwo budowy przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci.

WYKONANIE BUDOWY przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (ewentualnie niezbędnych urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych) może być realizowane przez dowolnego wykonawcę prowadzącego w tym zakresie profesjonalną działalność.

LPK oferuje Państwu w tym zakresie swoje usługi.

ODBIÓR TECHNICZNY wybudowanych przyłączy wodociągowych / kanalizacyjnych (ewentualnie urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych) powinien odbyć się zgodnie z warunkami określonymi umową o przyłączenie do sieci.

PODPISANIE UMOWY  po odbiorze technicznym wybudowanych przyłączy wodociagowych/ kanalizacyjnych należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i /albo odprowadzanie ścieków. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką zawieranie umowy.

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI LPK, czyli element budowy umożliwiający rozpoczęcie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/albo zbiorowego odprowadzania ścieków, następuje po zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków. Przyłączenie do istniejących sieci może być wykonane tylko przez LPK lub pod nadzorem LPK.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Uchwały nr 32/1/20 w sprawie przyjęcia Zasad przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz zawierania umów o zaopatrzenie  w wodę i/ albo odprowadzanie ścieków