Informacja dotycząca wody bezpowrotnie zużytej

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ( dalej: LPK ) informuje, że rozpoczęcie rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, tzn. zużytej bez odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej (podlewanie ogrodów, itp.) jest uzależnione od dokonania niżej opisanych czynności.

– typ wodomierza dodatkowego montowanego, po raz pierwszy lub w ramach wymiany, powinien umożliwiać montaż modułu zdalnego odczytu ze względu na różnorodność typów wodomierzy, Odbiorca zobowiązany jest uzyskać informację dotyczącą – typu i modelu wodomierza pasującego do modułu zdalnego odczytu montowanego przez LPK

– montowany wodomierz dodatkowy musi posiadać ważną legalizację,

– średnica dodatkowego wodomierza nie może być większa niż średnica wodomierza głównego (albo lokalowego, w przypadku Odbiorcy w lokalu położonym w budynku wielolokalowym) i nie większa niż DN20,

– wodomierz dodatkowy należy zainstalować za wodomierzem głównym (albo lokalowym), szeregowo do tego wodomierza, na części instalacji, która umożliwia wyłącznie bezpowrotne zużycie wody, tzn. zużycie bez wprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej,

– miejsce montażu wodomierza dodatkowego powinno zapewniać w ciągu całego roku min. temperaturę +4°C,

W terminie 14 dni od wpływu do LPK wniosku o rozpoczęcie rozliczania wody bezpowrotnie zużytej pracownik LPK sprawdzi sposób montażu wodomierza dodatkowego, jego legalizację, dokona zaplombowania oraz protokólarnie zostanie odnotowany aktualny stan wodomierza, od którego rozpocznie się rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej. Jeżeli wodomierz dodatkowy zostanie zainstalowany przed terminem montażu przez LPK wodomierza głównego, odbiór wodomierza dodatkowego zostanie dokonany jednocześnie z tym montażem.

  • W przypadku odbiorców, którzy zawarli umowy o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie ścieków przed 10 stycznia 2014 r.

ponadto niezbędne będzie podpisanie umowy wg aktualnego wzoru (korzystniejszego dla odbiorców w wyniku uwzględniania w szerszym zakresie aktualnego orzecznictwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Nie wymaga to składania wniosku o zawarcie umowy, a wyłącznie przesłania mailem skanu kompletnego wniosku dotyczącego wody bezpowrotnie zużytej. Podpisanie umowy odbywa się co do zasady w biurze LPK, jednak w sytuacjach szczególnych strony mogą ustalić inny sposób zawarcia umowy.