Zgłaszanie stanu wodomierza

W celu zgłoszenia stanu wodomierza głównego, a także dodatkowych wodomierzy określonych umową zawartą z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. (dalej: LPK), zapraszamy do Panelu Klienta.

Jednocześnie LPK informuje, że na podstawie zgłoszonego odczytu zostanie wystawiona i przesłana faktura:

  • elektroniczna, jeśli korzystają Państwo z e-FAKTURY (jeżeli nie ma to jeszcze miejsca zapraszamy do zapoznania się z informacją o usłudze e-FAKTURA), albo
  • papierowa, o ile od wysyłki poprzedniej faktury upłynęło minimum 3 miesiące – ograniczenie to nie dotyczy faktur o wartości co najmniej 200 zł.
Zgłoszenie stanu wodomierza
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) z siedzibą w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50. Odbiorca usług może się kontaktować listownie na adres: ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola; mailowo na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl telefonicznie pod numerem 22 757 94 32 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych rodo@lpk-lesznowola.pl Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są działania przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Dane osobowe Odbiorcy usług, LPK może przekazywać: -osobom upoważnionym przez LPK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, -podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.