Zmiany i rozwiązywanie umowy

W przypadkach wymagających zmiany treści zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie ścieków lub jej rozwiązania prosimy Państwa o kontakt korespondencyjny lub mailowy.

Prosimy aby pamiętali Państwo, że:

  • zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, podpisanej przez strony umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w umowie jako nie wymagające takiej procedury,
  • wcześniej zawarta umowa będzie rozwiązana, jeżeli zostanie wypowiedziana lub dla tej samej nieruchomości zostanie zawarta nowa umowa – sprzedaż lub opuszczenie nieruchomości, np. w związku z zakończeniem najmu, nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy.

Zmiana ogólnych warunków umowy może być dokonana na podstawie art.3841 Kodeksu cywilnego.