Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności lpk-lesznowola.pl

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lpk-lesznowola.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.

Dostępność architektoniczna

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Poprzecznej.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Recepcja znajduje się na parterze po lewej stronie.
 • Wszystkie sprawy związane z umowami i działalnością LPK są załatwiane przez Pracowników LPK w recepcji na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy recepcji.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: LPK.
 • E-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
 • Telefon: 227579432

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: lpk-lesznowola.pl
 • Adres: Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola
 • E-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
 • Telefon: 227579432

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.