Zasady rozliczeń

Podstawą do dokonywania rozliczeń pomiędzy Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. (dalej: LPK) a odbiorcami usług w zakresie dostawy wody i / albo odbioru ścieków są wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych u odbiorcy oraz obowiązująca taryfa. W nielicznych już przypadkach stosuje się rozliczanie bez pomiaru, na podstawie przepisów określających przeciętne normy zużycia wody.

Odczyty wodomierzy są dokonywane w większości przypadków co 3 miesiące, a w zależności od możliwości LPK oraz rzeczywistych potrzeb w tym zakresie dopuszcza się dokonywanie odczytów w innych okresach. Dokonywanie odczytów wodomierzy stanowi problem w wielu przypadkach, gdy dostęp do nieruchomości jest niemożliwy z powodu nieobecności jej użytkowników.

Dlatego też w przypadku bezskutecznej wizyty inkasenta LPK, o czym poinformuje on poprzez pozostawienie pisemnej informacji w tej sprawie, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o samodzielne dokonanie  odczytu wskazań wodomierza lub wodomierzy służących do rozliczania umowy z LPK, oraz przekazanie nam informacji w tej sprawie, najlepiej:

– telefonicznie (także SMS-em z numerami wodomierzy) na numer telefonu wskazany w informacji pozostawionej przez inkasenta, lub

– za pomocą Panelu Klienta w zakładce Panel Klienta,

w terminie 3 dni od pozostawienia przez inkasenta informacji o jego wizycie.

Zgłaszanie przez Państwa odczytów wodomierza (-y) nie eliminuje jednak faktu, że istnieje potrzeba okresowego dokonania odczytu przez inkasenta LPK, który będzie starał się dokonać tej czynności, ale nie częściej niż co około 9 miesięcy. LPK uprzejmie prosi o Państwa współpracę z inkasentami, umożliwiającą wykonywanie ich obowiązków.

Brak informacji o wskazaniu wodomierza (w wyniku nie dokonania odczytu przez inkasenta oraz nie przekazania informacji przez odbiorcę usług) może być przyczyną wystawienia faktury zaliczkowej. Zakres świadczonych usług zostanie w tej fakturze określony na podstawie wskazań wodomierza w poprzednim okresie rozliczeniowym, a rozliczenie tej faktury nastąpi po dokonaniu odczytu wodomierza.

Taryfa ustalana jest w trybie określonym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfa jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w siedzibie i na stronie internetowej LPK, bez stosowania zawiadomień indywidualnych.

Faktury są wystawiane :

  • przez inkasentów LPK, bezpośrednio po dokonaniu odczytu lub otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza (-y),
  • w formie elektronicznej lub papierowej przez Dział Obsługi Odbiorców LPK, w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza (-y); faktury w formie papierowej przeznaczone do wysyłki pocztowej są wystawiane nie częściej niż co trzy miesiące – ograniczenie to nie dotyczy faktur o wartości co najmniej 200 zł.

W związku z uwagami zgłaszanymi przez niektórych naszych klientów informujemy, że zainteresowani wnoszeniem opłat częściej niż otrzymują faktury mogą dokonywać wpłat zaliczkowych. Wpłaty takie należy dokonywać na konto wskazane we wcześniej wystawionej fakturze. Kwotę wpłaty najlepiej ustalić na podstawie własnego odczytu wodomierza oraz stawek obowiązującej taryfy. Wpłacone zaliczki zostaną rozliczone w najbliższej fakturze.