Zawieranie umowy

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej obsługi domu jednorodzinnego, budynku lub zespołu budynków wielolokalowych oraz lokalu mieszkalnego należy składać przy wykorzystaniu ustalonego wzoru wniosku.

Natomiast wniosek właściciela budynku wielolokalowego lub zarządcy części wspólnej nieruchomości o zawarcie umów dotyczących obsługi poszczególnych lokali musi być złożony przy wykorzystaniu ustalonego wzoru wniosku, jednak jego treść powinna dodatkowo zawierać informacje dotyczące:

  • lokali objętych wnioskiem,
  • spełniania wymogów określonych w art.6 ust.6 i 6a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W poszczególnych przypadkach wnioskodawca może być poproszony o odpowiednie informacje uzupełniające, niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji oraz przygotowania umów.

Zachęcamy do przesyłania tego wniosku pocztą elektroniczną (na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl), najlepiej w formie scanu sporządzonego i podpisanego dokumentu, faxem (na nr 22 757 72 71) lub pocztą (na adres: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50). Oryginał przekażą nam Państwo w chwili wizyty w biurze w celu podpisania i odbioru umowy. Dzięki temu unikną Państwo oczekiwania na przygotowanie umowy, a w niektórych przypadkach, np. braku jakiegoś wymaganego dokumentu, konieczności dwukrotnej wizyty w tej sprawie w biurze LPK.