Budowa stacji uzdatniania wody w Marysinie gm. Lesznowola Etap I, polegający na budowie trzech zbiorników żelbetowych o pojemności V=500 m3, V=100 m3, V=30 m3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50

NIP:1231200082, Regon: 142133018,

E-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

Strona internetowa Zamawiającego:  www. lpk-lesznowola.pl

Tel. 22 757-94-32 wew 15 lub 18; fax. 22 757-72-71

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

3) Nazwa zamówienia

Budowa stacji uzdatniania wody z wodociągiem i przyłączem kanalizacji ciśnieniowej na działkach nr ew. 1/16,1/3,1/15,14,15, Marysin, gm. Lesznowola oraz działkach nr ew. 1/1,1/14, Nadarzyn  – etap I, polegający na budowie trzech zbiorników żelbetowych :

– na wodę uzdatnioną przeznaczoną do spożycia przez ludzi o pojemności V = 2×250 m3,

– na wodę surową o pojemności V= 100 m3,

– retencyjnego na wody popłuczne o pojemności V= 30 m3.

4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1/ Budowa zbiornika na wodę czystą o pojemności czynnej V= 500m3

w konstrukcji żelbetowej wylewanej w kształcie walczaka o wymiarach; długość wewnętrzna 15,0 m, szerokość wewnętrzna 7,0 m. Wysokość konstrukcyjna ścian 6,00 m. Zbiornik w środku podzielony ścianą wys. 6,00 m i gr. 35 cm, przekryty płytami prefabrykowanymi gr. 12 cm.

2/ Budowa wolnostojącego betonowego zbiornika na wodę surową o pojemności czynnej V= 100 m3

Zbiornik w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój zbiornika cylindryczny o średnicy wewnętrznej 5,25 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,50 m.

Oba zbiorniki ocieplone styropianem zabezpieczonym tynkiem silikatowo – silikonowym. Cokół i korona zbiorników wykonane z cegły klinkierowej. Wykonanie uzbrojenia wewnętrznego z wyjściem ze zbiorników.

3/ Budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności  V= 30m3.

Odstojnik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach zewnętrznych 4,6 m x 5,6 m i wysokości w świetle 2,10 m.

5) Termin wykonania zamówienia : 15.09.2014 r.

6)  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane, polegające na budowie co najmniej 2 zbiorników betonowych o wielkości nie mniejszej niż 500 m3.

Należy przedłożyć zestawienie robót, ich rodzaj i wartość, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem referencji stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne do w/w uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

8) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł

  10) Termin związania ofertą:

przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11) Kryteria oceny ofert :

Cena – 95%.

Doświadczenie – 5%

13) Miejsce i termin składania ofert:

siedziba Zamawiającego: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50, pokój numer: 1  do dnia 09.06.2014  do godziny: 15.00.

14) Miejsce i termin otwarcia ofert:

siedziba Zamawiającego: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50  pokój numer: 11 ( sala konferencyjna)  w dniu 09.06.2014r godzina: 15:15.

15) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ:

Projekty techniczne, przedmiary robót oraz specyfikację wykonania i odbioru robót można otrzymać na płycie CD w siedzibie Spółki lub drogą pocztową po złożeniu pisemnego lub elektronicznego ( e-mail: lpk@lpk –lesznowola.pl ) zgłoszenia zamówienia. ( koszt 50 zł netto).

MATERIAŁY DO POBRANIA

SIWZ

załącznik 1 do SIWZ

załącznik 2 do SIWZ

załącznik 3 do SIWZ

załącznik 4 do SIWZ

załącznik 5 do SIWZ

załącznik 9 do SIWZ

załącznik 10 do SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

dotyczące I etapu budowy SUW w Marysinie, gm. Lesznowola