INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. OGŁOSZENIE 24/19 O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE -PRZEBUDOWA KANAŁU TŁOCZNEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – POBIERZ

OGŁOSZENIE 24/19 O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowa kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Zamieniu do rz. Raszynki – pobierz

SIWZ –pobierz

załącznik nr 1 do SIWZ  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału- pobierz

załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- pobierz

załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień – pobierz

załącznik nr 4 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz

załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy – pobierz

załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót- pobierz

załącznik nr 7 do SIWZ dokumentacja projektowa- pobierz

załącznik nr 7 do SIWZ – uzupełnienie – pobierz

załącznik nr 7A do SIWZ – pobierz

załącznik nr 8 do SIWZ operat wodno prawny- pobierz

załącznik nr 9 do SIWZ tabela elementów robót częściowych- pobierz

załącznik nr 10 do SIWZ wzór oferty- pobierz

załącznik nr 11 do SIWZ wykaz kluczowych materiałów- pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW:

1. Informacja nr 1 – pobierz

2. Informacja nr 2 – pobierz

3. Informacja nr 3 – pobierz

Informacja nr 3 sprostowanie – pobierz

załącznik nr 1 do informacji nr 3 – pobierz

załącznik nr 2 do informacji nr 3 – pobierz,

4. Informacja nr 4 (DOTYCZY ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT) – pobierz