Budowa zbiornika retencyjnego – uśredniającego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

1. Zamawiający

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32, faks 022 757-72-71

www.lpk-lesznowola.pl

2. Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach.

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego – uśredniającego na oczyszczalni ścieków na działce o nr ew. 5/7 w miejscowości Łazy, zgodnie z wykonanym projektem i techniczną specyfikacją wykonania robót.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót oraz projektu budowlano – wykonawczego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego – uśredniającego monolitycznego z betonu B25, na oczyszczalni ścieków na działce o nr ew. 5/7 w miejscowości Łazy, o średnicy wewnętrznej 25 m i wysokości 6,7 m, częściowo zagłębionego w gruncie, z czterema cylindrycznymi zagłębieniami w płycie dennej o średnicy wewnętrznej 4,6 m, a także budowa komory przelewowej, obiektów pomocniczych i towarzyszących tj rurociągów technologicznych i linii kablowej podziemnej.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia:  Zakończenie: 30.06.2014 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane, polegające na budowie co najmniej 2 zbiorników betonowych o wielkości nie mniejszej niż 3000 m3,  i co najmniej 4 studnie zapuszczane w dno płyty zbiornika betonowego. Należy przedłożyć zestawienie robót, ich rodzaj i wartość, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem referencji stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne do w/w uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ.

7. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł .

9. Kryteria oceny ofert:

Cena -85 %

Doświadczenie -15%

10. Termin i miejsce składania ofert:

09.01.2014 godzina 14:00,

miejsce: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8, pok. nr 1

11. Termin otwarcia ofert:

09.01.2014 godzina 14:15,

miejsce: 05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8

12. Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej:

www.lpk-lesznowola.pl

lub pod adresem:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8,

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32, faks 022 757-72-71

pok. nr 1,

cena za udostępnienie lub przesłanie kompletnej SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami) na płycie CD: 50 zł + podatek VAT

13. Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Roboty ogólnobudowlane

Załącznik nr 6 do SIWZ Technologia

Załącznik nr 7 do SIWZ Konstrukcja

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt budowlany

Załącznik nr 7 do SIWZ Technologia

Załącznik nr 7 do SIWZ Zagospodarowanie terenu

Załącznik nr 8 do SIW

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania oferentów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2