Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø 225 o długości około 1050 m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 721 na dz. Nr Ew. 11 i dz. Nr Ew. 63/2- ul. Słoneczna, w miejscowościach Kolonia Lesznowola i Stara Iwiczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32, faks 022 757-72-71

www.lpk-lesznowola.pl

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø 225 o długości około 1050 m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 721 na dz. Nr Ew. 11 i dz. Nr Ew. 63/2- ul. Słoneczna,  w miejscowościach Kolonia Lesznowola i Stara Iwiczna metodą bezwykopowej technologii – przewiertem sterowanym, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wykonanym projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót oraz projektu budowlano – wykonawczego i SIWZ.

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

5) Termin wykonania zamówienia:  Zakończenie: 15.07.2014 r.

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie co najmniej 500 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej  o średnicy nie mniejszej niż 225 mm, wykonanej przewiertem sterowanym. Należy przedłożyć zestawienie robót polegających na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej, ich wartość, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem referencji stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne do w/w uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

7) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł .

9) Kryteria oceny ofert:

Cena -100 %

10) Termin i miejsce składania ofert:

04.04.2014 godzina 11:00,

miejsce: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, pok. Nr 1

11) Termin otwarcia ofert:

04.04.2014 godzina 11:15,

miejsce: 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, pok. Nr 11.

12) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową można uzyskać na stronie internetowej:

www.lpk-lesznowola.pl

13) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA :

SIWZ   [ plik world]

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Załącznik nr 2 do SIWZ  

Załącznik nr 3 do SIWZ  

Załącznik nr 4 do SIWZ  

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ 

Załącznik nr 10 do SIWZ

UWAGI:

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Kolonia Lesznowola i Stara Iwiczna, informujemy:

1. Wadium o wartości 10 000 zł musi być wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę rury PEHD 80 DN 222 SDR 11 na rurę PEHD 100 DN 222, SDR 11.

3. Projekt organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego – część opisowa. Mapy do wglądu w siedzibie firmy.

4. Cała inwestycja wraz z komorą zasuw znajduje się w pasie drogowym.

5. Użyty w nazewnictwie zapis „kanał ciśnieniowy” jest rozumiany również jak przewód wodociągowy wykonany z rur PEHD DN 225.