Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łazach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 woj. mazowieckie,

tel. 022 757-94-32 fax: wew. 17 www.lpk-lesznowola.pl

 1. Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.
 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, na podstawie koncepcji przedstawionej przez Zamawiającego, pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola w miejscowości Łazy , na działce ewidencyjnej nr 5/7  dla obciążenia oczyszczalni Q dśr ~ 4 000 m3/dobę. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów oraz złożenie wniosku o u pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno-prawnego.
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.
 1. Termin wykonania zamówienia:   30.11.2015r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

 • Projektant prowadzący o specjalności instalacyjno  inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe obiektu oczyszczalni ścieków bytowych lub komunalnych, w tym dwie oczyszczalnie o obciążeniu RLM większym lub równym 20 000 RLM.
 • Projektant w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe oczyszczalni ścieków bytowych lub komunalnych o przepustowości dobowej co najmniej Qdśr= 2000 m3/d.
 • Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe oczyszczalni ścieków bytowych lub komunalnych o przepustowości dobowej co najmniej Qdśr= 2000 m3/d

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

 4/ Osoby uprawnione do wykonania zamówienia.

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

7) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000,00 zł, słownie zł: pięć tysiące złotych. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:

         Bank Spółdzielczy w Lesznowoli Nr 86 8022 0000 2001 0003 8931 0001

9) Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przyjął jako kryterium oceny ofert:

– cenę netto oferty przypisując mu wagę procentową 80%,

– doświadczenie Wykonawcy przypisując mu wagę procentową 20%.

Doświadczenie Wykonawcy będzie mierzone liczbą wykonanej przez projektanta wiodącego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji projektowej obiektu komunalnej oczyszczalni ścieków o obciążeniu RLM większym lub równym 20 000 RLM. 

O wyborze oferenta decyduje uzyskanie największej łącznej liczby punktów.

10) Termin i miejsce składania ofert: 25.05.2015r godzina 10oo, miejsce: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 pokój nr 1.

11) Termin otwarcia ofert: 25.05.2015r godzina 1015, miejsce: 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 pokój nr 11.

12) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej www.lpk-lesznowola.pl, jako materiały do pobrania.

   13) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

7. Załącznik 6

    Załącznik 6a

    Załącznik 6b

    Załącznik 6c

    Załącznik 6d

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja 1

informacja 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY