Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka, PAN Jastrzębiec i Wola Mrokowska

Poniżej przedstawiamy treść ogłoszenia oraz linki umożliwiające Państwu pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz części załączników do SIWZ (zgodnie z informacją zamieszczoną w pkt 12 poniższego ogłoszenia).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32, faks 022 757-72-71

www.lpk-lesznowola.pl

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach.

3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka, Jastrzębiec i Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola – Etap I, w skład którego wchodzi budowa sieci grawitacyjnej Ø 200 o długości 1009 mb i  Ø160 o długości
63 mb i ciśnieniowej Ø110 o długości 354 m i Ø90 o długości 234 mb od studni Si1 na działce o nr ew. 36/1w Woli Mrokowskiej, do studni St 2 + 5 m i S 42 + 7,5 m w
ul. Postępu w Jastrzębcu, oraz od studni SN do studni Si2, Si3, wraz z dwoma przepompowniami ścieków i odejściami w boczne drogi oraz przyłączami do granicy poszczególnych nieruchomości.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót oraz projektu budowlano – wykonawczego obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska, ale tylko w zakresie wyżej opisanego Etapu I.

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

5) Termin wykonania zamówienia:  Zakończenie: 15.10.2014 r.

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których jedna polegała na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 500 mb, natomiast druga robota budowlana polegała na budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości co najmniej 200 mb wraz ze studniami wyposażonymi w przepompownie ścieków.

Należy przedłożyć zestawienie robót, ich rodzaj i wartości, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne do w/w uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

7) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

10) Termin i miejsce składania ofert:

15.11.2013 godzina 12:00,

miejsce: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8, pok. nr 1

11) Termin otwarcia ofert:

15.11.2013 godzina 12:15,

miejsce: 05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8

12) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez załączników nr 6, 7, 8) można uzyskać na stronie internetowej: www.lpk-lesznowola.pl

SIWZ z kompletem załączników udostępniamy na płycie CD pod adresem:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8, pok. nr 1,

albo przesyłką pocztową

cena za udostępnienie lub przesłanie kompletnej SIWZ na płycie     CD:
50 zł + podatek VAT

13) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA :

SIWZ   [ plik pdf ]

SIWZ sprostowanie [ plik pdf ]

Załącznik nr 1 do SIWZ   [ plik Word ]   [ plik pdf ]

Załącznik nr 2 do SIWZ   [ plik Word ]   [ plik pdf ]

Załącznik nr 3 do SIWZ   [ plik Word ]   [ plik pdf ]

Załącznik nr 4 do SIWZ   [ plik Word [   [ plik pdf ]

Załącznik nr 5 do SIWZ   [ plik Word ]   [ plik pdf ]

Załącznik nr 9 do SIWZ   [ plik Excel ]   [ plik pdf ]

Załącznik nr 10 do SIWZ   [ plik Word ]   [ plik pdf ]