Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysiadło ul. Kuropatwy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM

prowadzonym zgodnie z  Regulaminem zamówień na dostawy,

usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50

05-506 Lesznowola

Tel. 22 7579432

www.lpk-lesznowola.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysiadło ul. Kuropatwy , gm. Lesznowola, na działkach o nr ew. 6, 7/7, 7/15, 101/2 i 231/1.

Ofert należy składać do dnia 22.05.2015r. zgodnie z  formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie obejmuje :

  1. uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi, którym jest Gmina Lesznowola, na zajęcie pasa drogowego,
  2. budowę przewodu tłocznego z rur PE 100 SDR 11 Ø 160 o długości 204 mb,
  3. budowę dwóch studni betonowych Dn 1200mm ( rozprężnej i pomiarowej z zamontowanym przepływomierzem Dn 50mm),
  4. budowę studni betonowej Dn 1000mm z trójnikiem żeliwnym do płukania,
  5. przebudowę istniejących przewodów tłocznych Ø 40 i Ø 63 na przewód Ø 110 o długości 356 mb,
  6. przełączenie istniejących przykanalików do nowo wybudowanego przewodu Ø110.
  7. włączenie przewodu sieci kanalizacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji MPWiK w Warszawie.

Zakres prac zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę, oraz projekt budowlany na  budowę  i przebudowę sieci.

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. załącznik 1

2. załącznik 2a

3. załącznik 2b