Ogłoszenie 11/20 o zamówieniu usługi polegającej na pełnieniu w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Ogłoszenie 11/20 o zamówieniu usługi polegajacej na pełnieniu w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie, ul. Arakowa 4 , gm. Lesznowola”. – pobierz

SIWZ – pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty – pobierz

Zalacznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz robót – pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych – pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy – pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Informacja nr 1 – pobierz

Informacja nr 2  – pobierz

Informacja nr 3 – pobierz