Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka i Jastrzębiec, gmina Lesznowola – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

1) Zamawiający

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50

woj. mazowieckie, tel. 022 757-94-32 fax: wew. 17

www.lpk-lesznowola.pl

2) Tryb zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Postępu i Szerokiej wraz z odejściami w boczne drogi oraz przyłączami do granicy poszczególnych nieruchomości w miejscowościach Garbatka i Jastrzębiec, Gmina Lesznowola. W skład II etapu wchodzi budowa sieci grawitacyjnej Ø200 o długości 2860 m.b. i Ø160 o długości 119 m.b. Sieć ciśnieniowa obejmie odcinki Ø90 o długości 109 m.b., Ø74 o długości 427 m.b. oraz Ø63 o długości 83 m.b. W skład inwestycji wejdzie przepompownia strefowa GP2, studnia zbiorcza z zasuwami odcinającymi na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni, studnia czyszczakowa Dn 1200 i studnie Dn 1200 połączeniowe (rewizyjne) w ilości 85 szt.

Przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązują ilości robót wynikające z przedmiaru robót oraz projektu budowlano – wykonawczego obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska, ale tylko w zakresie wyżej opisanego Etapu II.

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i wariantowej.

5) Termin wykonania zamówienia:  Zakończenie: 15.10.2015 r.

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1/ Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

2/ Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których jedna polegała na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 500 mb, natomiast druga robota budowlana polegała na budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości co najmniej 200 mb wraz ze studniami wyposażonymi w przepompownie ścieków.

Należy przedłożyć zestawienie robót, ich rodzaj i wartości, czas i miejsce wykonania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, stwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

3/ Potencjał techniczny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku, stanowiącego załącznik do SIWZ.

 4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne do w/w uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik do SIWZ.

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku stanowiącego załącznik do SIWZ .

7) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

1/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w par.9 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.;

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

10) Termin i miejsce składania ofert:

13.04.2015r godzina 15oo,

miejsce: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 pokój nr 1.

11) Termin otwarcia ofert:

13.04.2015r godzina 1515,

miejsce: 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 pokój nr 11.

12) Informacja o sposobie udostępnienia SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej www.lpk-lesznowola.pl, jako materiały do pobrania.

   13) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

7. Załącznik 6/1

8. Załącznik 6/2

9. Załącznik 7 – na prośbę przesyłamy na wskazany adres e-mail

10. Załącznik 8

11. Załącznik 9

12. Załącznik 10

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja 1

informacja 2

informacja 3

zał. 1 do informacji 3

zał. 2 do informacji 3

zał. 3 do informacji 3

zał. 4 do informacji 3

zał. 5 do informacji 3

zał. 6 do informacji 3

zał. 7 do informacji 3

informacja 4

zał. 1 do informacji 4

informacja 5