Wykonanie operatu wodnoprawnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM

prowadzonym zgodnie z  Regulaminem zamówień na dostawy,

usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50

05-506 Lesznowola

Tel. 22 7579432

www.lpk-lesznowola.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie operatu wodnoprawnego dla wodociągu grupowego – wspólnego dla trzech stacji uzdatniania wody, dla których pobór wód podziemnych odbywa się z dziewięciu studni głębinowych, oraz na odprowadzanie ścieków popłucznych do rowu melioracyjnego z dwóch stacji.

Oferty należy składać do dnia 27.05.2015r. zgodnie z  formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie obejmuje :

  1. opracowanie operatu,
  2. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 9 września 2015r, należy zatem uzyskać pozwolenie na kolejny okres.

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. załącznik 1