Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Zamawiający, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 300 000 zł, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (regulamin dostępny na stronie internetowej Spółki) na:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”

 1. Zakres rzeczowy dokumentacji, charakterystyczne podstawowe parametry przedmiotu zamówienia:
 2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej 3.400 m3/d
 • Wstępne mechaniczne podczyszczanie (krata schodowa z piaskownikiem)
 • Przepompownia ścieków
 • Blok biologicznego oczyszczania
 • Stacja dmuchaw
 • Chemiczne strącanie fosforu
 • Komora pomiarowa
 • Adaptacja zbiornika stabilizacji osadu nadmiernego
 • Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 • Stacja wapnowania osadu
 • Magazynowanie osadu odwodnionego
 • Przebudowa komory rozdziału ścieków
 • Hermetyzacja punktów uciążliwych zapachowo
 1. Oczyszczalnia w systemie przepływowym, osadnik wtórny usytuowany w reaktorze wielofunkcyjnym
 2. Napowietrzanie drobno pęcherzykowe, każdy dyfuzor zasilany oddzielnym rurociągiem (opcja – zastosowanie strumienic),
 3. Sposób zagospodarowania osadów – układ kompleksowo rozwiązujący gospodarkę osadową (stabilizacja osadów, odwadnianie i opcjonalnie wapnowanie osadu nadmiernego).
 4. Odporność oczyszczalni na nierównomierność dopływu ścieków
 5. Wymagania w zakresie obsługi – pełna automatyka procesu technologicznego, zabezpieczający maksymalnie osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.
 6. Instalacje wewnętrzne między obiektowe: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p. poż., c. o., kanalizacyjna.
 7. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty wjazdu na posesję, dróg wewnętrznych, chodników, dojść i dojazdów do budynków, miejsc postojowych , zieleni.
 8. Przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej.
 9. Wykonawca opracowania we własnym zakresie winien:
 1. Opracować koncepcję rozbudowy i uzyskać akceptację koncepcji przez Zamawiającego.
 2. Opracować projekt budowlany oczyszczalni ścieków (z informacją BIOZ) umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami w ilości 5 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.
 3. Opracować projekty zagospodarowania terenu obejmującego wjazdy, drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, miejsca na zieleń, ogrodzenie terenu. Ilość 5 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. . w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.
 4. Opracować kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót (osobno w poszczególnych branżach) oraz zagospodarowania terenu w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. . w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.
 5. Opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym” dostarczenie po 2 egz. do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacji pdf na płycie CD.
 6. Uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (jeśli będzie wymagana),
 7. Uzyskać decyzję pozwolenie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,
 8. Niezwłocznie usunąć wszystkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,
 1. Opracować w oparciu o zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.
 2. Inwestor dostarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapy do celów projektowych.
 3. Inwestor uzyska warunki techniczne przyłączenia wszystkich mediów (jeśli będą wymagane).
 4. W razie konieczności sporządzenia opracowań dodatkowych takich jak raport oddziaływania na środowisko ,operat wodno prawny będą one przedmiotem oddzielnej umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego , wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
 6. Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. Termin płatności:
  1. 10 % wartości zadnia będzie płatne na podstawie wystawionej faktury po złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  2. 90 % wartości zadnia będzie płatne na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu Inwestorowi projektu wraz z kosztorysami i STWiOR.
 8. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków zostanie przekazany Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym.
 9. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 14 – dni od daty przyjęcia protokołu zdawczo – odbiorczego przelewem na konto Wykonawcy.
 10. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty (Załącznik 1)
 11. Termin związania z ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50 , pok. nr 1.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli, 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50, oraz opisane „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2014, godz: 14.00

 1. Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2014r, godz. 14:00
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę.

Wszelkie informacje w zakresie planowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łazach udziela P. Aleksander Minkwitz Tel 504012051

Materiały do pobrania:

załącznik 1