Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa stacji uzdatniania wody ZAMIENIE” przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola.

Zamawiający, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli zaprasza Państwa do złożenia oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 300 000 zł, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (regulamin dostępny na stronie internetowej Spółki) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa stacji uzdatniania wody ZAMIENIE” przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola.

 1. Technologia uzdatniania wody musi spełniać następujące warunki:
 1. Układ filtracji – wydajność do 90m3/h, filtry ciśnieniowe ze złożem wielowarstwowym opartym na piaskach i żwirkach kwarcowych., filtracja dwustopniowa.
 2. Układ dezynfekcji -okresowa dezynfekcja chemiczna przy użyciu roztworu podchlorynu sodu.
 3. Nie stosować urządzeń prototypowych, testowych i montowanych samodzielnie.
 4. Projekt musi uwzględniać;
 1. Budowę zbiornika żelbetonowego V = 1500m3 z trzema oddzielnymi komorami.
 2. Budowę zbiornika wód popłucznych V = 40mz odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
 3. Projekt wykonawczy instalacji automatyki.
 4. Budowę ogrodzenia z jednym wjazdem bramowym.
 5. Budowę rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych na terenie obiektu oraz sieci wodociągowej łączącej planowaną stację uzdatniania wody z istniejącymi studniami głębinowymi.
 6. Instalację generatora prądotwórczego zewnętrznego wolnostojącego, w obudowie wyciszonej.
 7. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki ażurowej na terenie działki, jako dojazd do zbiorników i do hali filtrów.
 8. Budowę studni neutralizacyjnej.
 9. Budowę przyłącza energetycznego.
 10. Odprowadzenie wód opadowych.
 11. Wykonawca opracowania we własnym zakresie winien:
 1. Opracować i uzyskać akceptację koncepcji przez Zamawiającego.
 2. Wykonać operat wodno-prawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
 3. Opracować projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających realizację inwestycji bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami w ilości 5 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.
 4. Opracować kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót (osobno dla poszczególnych branżach) w ilości 2 egz. (wersja pwa) + 1 egz. . w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.
 5. Opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (jeśli będzie wymagana).
 7. Inwestor dostarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów.
 8. Inwestor uzyska warunki techniczne przyłączenia wszystkich mediów.
 9. Termin realizacji zamówienia:
 1. wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę do 30 listopada 2015r.
 2. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do 30 grudnia 2015r.
 3. przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego do 28 lutego 2016r.
 4. Termin płatności:
 1. 40 % wartości zadnia będzie płatne na podstawie wystawionej faktury po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.
 2. 60% wartości zadania będzie płatne na podstawie wystawionej faktury po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu projektu wykonawczego, prawomocnego pozwolenia na budowę i przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego.
 1. Termin związania z ofertą – 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50 , lub drogą elektroniczną na adres lpk@lpk-lesznowola.pl
 3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty (Załącznik 1)
 4. Termin składania ofert upływa dnia 17.03.2015r.

Wszelkie informacje w zakresie planowanej budowy stacji uzdatniania wody ZAMIENIE przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola udziela P. Aleksander Minkwitz Tel 504012051

MATERIAŁY DO POBRANIA

załącznik 1