Dostawa wodomierzy, urządzeń i oprogramowania do zdalnego odczytu oraz montaż wodomierzy i uruchomienie systemu zdalnego odczytu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) poszukuje wykonawców i dostawców z branży wodociągowo – kanalizacyjnej w niżej określonym zakresie.

CZĘŚĆ 1.

Poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wymianie wodomierzy w obiektach odbiorców wody na terenie Gminy Lesznowola.

Planowana liczba wodomierzy do wymiany 2000 +/- 500 szt.

Termin wykonania usługi: marzec – październik 2014 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Wodomierze, zawory i konieczny osprzęt dostarczy LPK.

Oferta powinna zawierać:

 • dane wykonawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 • informację o potencjale wykonawcy – szacunkowej liczbie wodomierzy możliwych do wymiany przez Oferenta w ciągu jednego miesiąca,
 • referencje,
 • cenę:

– wymiany jednego wodomierza,

– wymiany jednego wodomierza i zaworu odcinającego – w przypadku jego niesprawności, z uwzględnieniem wypełnienia Protokołu wymiany wodomierza oraz wykonania dokumentacji fotograficznej (4 fotografie zapisane w formie elektronicznej),

 • warunki gwarancji na wykonana usługę (min. 12 m-cy).

CZĘŚĆ 2.

Poszukujemy dostawcy wodomierzy typu:

Smart+ Dn15 Js 2,5 R100 B+ MID,

Smart+ Dn20 Js 2,5 R100 B+ MID,

współpracujących z nadajnikami radiowymi zdalnego odczytu Apator-Powogaz typu:

AT-08  IP65,      AT-08  IP68,

AT-08-2  IP65,  AT-08-2  IP68  z przedłużonym torem antenowym,

AT-11  IP65,      AT-11  IP68,

Planowana łączna liczba wodomierzy 2000 +/- 500 szt.

Liczba poszczególnych typów wodomierzy będzie określona podczas sukcesywnej realizacji zamówienia.

Termin dostawy: marzec – październik 2014 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Dostawa wodomierzy do siedziby LPK.

Oferta powinna zawierać:

 • dane dostawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dane techniczne oferowanych urządzeń,
 • referencje,
 • cenę wodomierza,
 • warunki gwarancji.

CZĘŚĆ 3.

Poszukujemy dostawcy wodomierzy, urządzeń i oprogramowania do zdalnego odczytu oraz wykonawcy w niżej określonym zakresie.

DOSTAWA

 • Wodomierzy typu:

Smart+ Dn15 Js 2,5 R100 B+ MID,

Smart+ Dn20 Js 2,5 R100 B+ MID,

z nadajnikami radiowymi zdalnego odczytu Apator-Powogaz typu:

AT-08IP65,AT-08IP68,

AT-08-2IP65,AT-08-2IP68z przedłużonym torem antenowym,

AT-11IP65,AT-11IP68.

 • Kompletu urządzeń odczytowych do w/w nadajników.

Planowana liczba urządzeń1 kpl (docelowo 4 kpl.).

 • Oprogramowania umożliwiającego pracę w/w urządzeń.

Oferta powinna zawierać opis oprogramowania, warunki licencjonowania, gwarancji i konserwacji oraz ceny poszczególnych elementów.

 • Oprogramowania umożliwiającego współpracę urządzeń zdalnego odczytu z systemem rozliczeń za wodę QNet, firmy NetProces, bez ograniczenia jego dotychczasowej funkcjonalności.

Oferta powinna zawierać opis oprogramowania, warunki licencjonowania, gwarancji i konserwacji oraz ceny poszczególnych elementów.

USŁUGA

w zakresie montażu wodomierzy i uruchomienia systemu zdalnego odczytu oraz wdrożenie współpracy tego systemu z systemem QNet.

Planowana łączna liczba wodomierzy 300 +/- 50 szt.

Planowana łączna liczba nadajników radiowych 300 +/- 50 szt.

Liczba poszczególnych typów wodomierzy i nadajników będzie określona podczas sukcesywnej realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: marzec – czerwiec 2014 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Oferta powinna zawierać:

 • dane dostawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dane techniczne oferowanych urządzeń,
 • warunki gwarancji dla oferowanych urządzeń,
 • referencje,
 • cenę:

– wodomierza,

– nadajnika radiowego,

– montażu wodomierza i uruchomienia nadajnika na wodomierzu,- wdrożenia współpracy z systemem QNet.

LPK dopuszcza złożenie przez Oferenta:

 • oferty całościowej na wszystkie części zamówienia,
 • ofert na wybrane części zamówienia,
 • ofert częściowych na część 1 zamówienia (min na wymianę 500 wodomierzy).

Oferty należy złożyć do dnia 31-01-2014 w siedzibie LPK.